Zobrazit / skrýt podmenu

Vzdělávání

Výběrové řízení na rezidenční místo pro rok 2015

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Bezručova 1190/19

360 01 Karlovy Vary

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Vyhlašuje

1. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

NA REZIDENČNÍ MÍSTO pro rok 2015

v oboru specializačního vzdělávání nelékařských pracovníků:

• Klinická hematologie a transfúzní služba - zdravotní laborant (1 místo)

 

Adresa pro podání přihlášky:

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Sekretariát ředitelství

Petra Tkáčová

Bezručova 1190/19

360 01 Karlovy Vary

Lhůta pro podání přihlášky je nejpozději do 10. 8. 2015. Obálka musí být opatřena zpáteční adresou žadatele/- ky a zřetelně označená , ,Výběrové řízení: Rezidenční místo 2015“.

 

K vyplněné „Přihlášce“ je nutno doložit:

• vyplněný osobní dotazník včetně fotografie

• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci Karlovarské krajské nemocnice a.s.)

• výpis z Rejstříku trestu nebo výpis z obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců nepředkládají zaměstnanci Karlovarské krajské nemocnice a.s.)

• neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti

• neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo

• zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji žadatel/- ka získal/a) - přehled odborné praxe

 

Formuláře ke stažení viz níže

Kritéria výběru rezidenta:

Splnění formálních podmínek přihlášení (rádné vyplnění „Přihlášky“ včetně předepsaných příloh, doložení dokladu), kvalifikační předpoklady (odborná a zdravotní způsobilost), osobní předpoklady (morální a trestní bezúhonnost, samostatnost, flexibilita, spolehlivost při výkonu práce), zájem o obor, znalosti a schopnosti pro výkon povolání v daném oboru, dovednosti v práci s počítačem.

 

Způsob hodnocení:

každé z kritérií muže být ohodnoceno max. 5 body.

 

Další podmínky:

pracovní poměr v Karlovarské krajské nemocnici a.s. nejméně po dobu specializačního vzdělávání na rezidenčním místě.

 

Bližší informace podá:

Mgr. Jana Jirsová: 734 360 278

V Karlových Varech, dne 1. 7. 2015

MUDr. Josef März

generální ředitel KKN a.s.Přihláška.xls
Výběrové řízení.pdf
Rezidenční místo.doc
Osobní dotazník.xls
 

Akreditovaná pracoviště pro vzdělávání