Vážené kolegyně a kolegové . Na základě dohody s vedením KKN se mění provoz Covid II jednotky v místě rehabilitačního a kožního odd. Karlovy Vary. Od 20.3. je omezena kapacita pro COVID hospitalizované pacienty a naopak ve stávajících prostorách zprovozněn stacionář pro podávání bamlanivimabu, v této chvíli pro 4 pacienty. Vzhledem k charakteru provozu a ne zcela ideálním epidemiologickým podmínkám umístění, prosím o dodržování základních podmínek spolupráce. Prosím odesílejte jen plně indikované pacienty s vyplněným informovaným souhlasem a indikační tabulkou.

mapy

Je vždy nutné informovat předem pacienta , že bude léčen neregistrovaným léčivým přípravkem a obeznámit ho s přínosy a riziky léčby. Bylo by katastrofou ,kdyby se COVID pozitivní pacienti zbytečně toulali po nemocnice a terapii odmítli či nesplňovali pro ni kritéria. Chápu ,že pro obvodní lékaře a ambulantní specialisty je toto složitější, ale jiný postup by byl epidemiologickou chybou.

Prozatím ideálně v době od 8 00 do 16 00 hod po – ne , po telef. dohodě i v jiný termín. Objednání na čísle 607 901 704.

Tento telefon nadále funguje i jako pohotovostní pro obor dermatovenerologie pro lékaře.

Indikační kritéria dle ČSARIM 21/2021

a) kalendářní věk nad 12 let,

b) tělesná hmotnost nad 40 kg,

c) průkazná pozitivita testu na SARS-CoV-2 (antigen/PCR metoda nebo jejich

ekvivalenty) v systému ISIN,

d) doba od nástupu klinických příznaků nepřesahuje 7 dní (maximálně 10 dní),

e) klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci z důvodu covid-19 (na pacienty, kteří

jsou hospitalizováni z jiného důvodu, než je onemocnění covid-19 a kteří získali nákazu

SARS-CoV-2 během pobytu v nemocnici se vztahují identická kritéria pro podání

analogicky jako pro nehospitalizované pacienty),

f) klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podávání kyslíku z důvodu covid-19,

g) dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá,

h) riziko zhoršení klinického stavu je indikujícím lékařem  vyhodnoceno jako „vysoké“,

charakteristika pacienta zahrnuje zejména některé z uvedených kritérií/stavů:

 • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně,
 • systémové onemocnění pojiva s aktuálně probíhající kombinovanou imusupresivní léčbou nebo monoterapií kortikosteroidy,
 • primární nebo sekundární imunodeficit se závažnou poruchou buněčné složky imunity,
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
 • vysoce aktivní autoimunitní neurologická onemocnění (skupiny myasthenia gravis, neuromyelitis optica, roztroušené sklerózy) léčená anti-CD 20 protilátkami nebo imunosupresivy,
 • plicní hypertenze v dispenzární péči,
 • diabetes mellitus 1. typu,
 • diabetes mellitus 2. typu léčený farmakologicky v kombinaci s obezitou (BMI větší nebo rovno  35)

a/nebo hypertenzí léčenou farmakologicky,

 • chronická renální insuficience v pravidelném dialyzačním programu,
 • chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD III a IV, intersticiální plicní onemocnění v dispenzární péči, bronchiální astma na biologické léčbě nebo na léčbě systémově podávanými kortikoidy,
 • trombofilní stav v dispenzární péči,
 • nervosvalová onemocnění (zahrnuje i neurodegenerativní onemocnění postihující druhotně svalový aparát a nemocné s domácí intermitentní nebo trvalou přístrojovou podporou ventilace),
 • morbidní obezita (BMI větší nebo rovno  40).

Poznámka: Výše uvedené doporučení je nutno vnímat jako rámcové, nikoliv jako nepodkročitelné či nepřekročitelné indikační vymezení. Konečné rozhodnutí o indikaci mAb je na lékaři, který má o zdravotním stavu pacienta nejvíce informací a je schopen posoudit všechny aspekty aktuálního klinického kontextu, včetně vyhodnocení poměru přínosu a rizika podání přípravku s obsahem mAb v konkrétní klinické situaci.

Přípravek Bamlanivimab není schválen pro použití u pacientů:

 • kteří jsou kvůli onemocnění COVID-19 hospitalizovaní, NEBO
 • kteří kvůli onemocnění COVID-19 vyžadují kyslíkovou terapii, NEBO
 • kteří kvůli onemocnění COVID-19 potřebují zvýšení základního průtoku kyslíku v případě chronické kyslíkové terapie z důvodu jiného základního onemocnění nesouvisejícího s onemocněním COVID-19

Charakteristika pacientů s vysokým rizikem zahrnuje alespoň jedno z následujících kritérií:

 • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně,
 • vaskulitida s aktuálně probíhající kombinovanou imunosupresivní léčbou nebo monoterapií kortikosteroidy,
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou,
 • plicní hypertenze v dispenzární péči,
 • chronická renální insuficience v pravidelném dialyzačním programu,
 • index tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 40,
 • chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD III a IV (ve stadiu GOLD IV pouze u pacientů bez nutnosti domácí kyslíkové léčby), intersticiální plicní onemocnění v dispenzární péči, bronchiální astma na biologické léčbě,
 • trombofilní stav v dispenzární péči.

Rozhodnutí KKN o praktickém provedení podávání bamlanivimabu pro personál KKN

Ošetřující lékař indikuje podání léčiva a zapíše do ambulantní zprávy své odbornosti, poučí pacienta a podepíše s ním informovaný souhlas o podání neregistrovaného léčiva. Poté v NIS FE zadává konzilium – monoklonální protilátky. Telefonicky kontaktuje covid oddělení kožní a domlouvá ambulantní podání.

Za tímto účelem jsou rezervovány 4 místa na této stanici- kontakt lékaře na telefonickém čísle 607 901 704.

Lékař tohoto oddělení zkontroluje pacienta, dokumentaci ambulantní , zkopíruje do konzilia, kam po ukončení infuze zaznamená průběh podání a vykóduje.

Dokumenty ke stažení:

Zpracoval: MUDr. Tomáš Pospíšil

Partneři

Sponzoři

Děkujeme