Podávání monoklonálních protilátek v Karlovarské krajské nemocnici

 

Od 1. 11. 2021 se mění se místo podání  monoklonálních protilátek  pro ambulantní terapii  COVID - 19 - nově je aplikována na infekčním oddělení  Karlovarské krajské nemocnice - boční vstup  budovy B -  infekční ambulance. Domluva termínu nutná na telefonu infekčního oddělení - 739 322 437 nebo 354 225 303.

Prosíme indikující lékaře  o podání základních informací  pacientovi a odeslání pacienta s již vyplněným souhlasem s terapií.

Aktuálně je podávána terapie  REGN-CoV, alternativně může být podávána terapie Bamlanivimab a Etesevimab.Procedura trvá cca 2 hodiny. Je vždy nutné informovat předem pacienta, že bude léčen neregistrovaným léčivým přípravkem a obeznámit ho s přínosy a riziky léčby.

Pacienty žádáme, aby nevstupovali do nemocnice jiným vchodem než  bočním vchodem budovy B rezervovaným pro infekční oddělení. Děkujeme za pochopení. 

mapy

Provedení podávání protilátek pro personál KKN

Ošetřující lékař indikuje podání léčiva a zapíše do ambulantní zprávy své odbornosti, poučí pacienta a podepíše s ním informovaný souhlas o podání neregistrovaného léčiva. Poté v NIS FE zadává konzilium – monoklonální protilátky. Telefonicky  kontaktuje infekční oddělení KKN  na čísle 739 322 437

 

Indikace k podávání monoklonálních protilátek

MAB by měly být poskytnuty všem pacientům s prokázaným mírným a středně těžkým covidem-19, kteří jsou ve vysokém riziku progrese do závažného onemocnění včetně hospitalizace nebo smrti, pokud splňují následující kritéria:

 1. dospělí a děti starší 12 let vážící alespoň 40 kg
 2. pozitivita testu na SARS-CoV-2 (antigenní či PCR)
 3. do 10 dnů od nástupu příznaků covidu-19
 4. klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci pro covid-19 (na pacienty, kteří jsou hospitalizováni z jiného důvodu, než je covid-19, se vztahují identická kritéria podání jako pro nehospitalizované osoby)
 5. klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podávání kyslíku pro covid-19
 6. dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá
 7. vysoké riziko progrese do závažné formy covidu-19 a/nebo hospitalizace, pacient splňuje alespoň jedno z následujících kritérií: 
 • index tělesné hmotnosti (BMI) > 35 kg/m2   
 • chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob)
 • chronické onemocnění jater
 • diabetes mellitus
 • primární nebo sekundární imunodeficit
 • imunosupresivní léčba
 • chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní choroba, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální astma, plicní hypertenze, cystická fibróza, obstrukční a centrální spánková apnoe)
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
 • trombofilní stav v dispenzární péči
 • neurologická onemocnění ovlivňující dýchání
 • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně
 • věk +65 let
 • věk + 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, chronické respirační onemocnění, index tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m2
 • věk 12 - 17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: BMI > 85. percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů, srpkovitá anémie, vrozené nebo získané onemocnění srdce, neurovývojové onemocnění, např. dětská mozková obrna, zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu, např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s onemocněním covid-19), astma nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující každodenní podání léků
 • jiné individuální rizikové faktory progrese covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře a na základě vyhodnocení potenciálního přínosu a rizika.

Postexpoziční profylaxe

Casirivimab s imdevimabem by měly být podány všem osobám, které byly vystaveny riziku nákazy SARS-CoV-2 a splňují současně tyto podmínky:

A) nebyly plně očkovány (tedy nejsou alespoň 14 dnů od ukončeného základního očkování) nebo lze předpokládat, že po kompletní vakcinaci nedosáhly plné imunitní odpovědi (např. se jedná o imunokompromitované osoby nebo pacienty užívající imunosupresivní medikaci)

B) byly vystaveny úzkému kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2 v některé z těchto situací:

a. ve vzdálenosti bližší než 2 metry po dobu více než 15 minut

b. přímým fyzickým kontaktem (např. objímání, líbání)

c. jídlem či pitím ze společného nádobí / společně použitým náčiním

d. expozicí respiračním kapénkám či aerosolu infikované osoby (např. kýchání, kašel)

e. v pobytovém zařízení (například v domově seniorů, ve vězení), kde se v blízkosti (na stejném oddělení či úseku) vyskytla infikovaná osoba

f. v lůžkovém zdravotnickém zařízení (včetně lůžek následné péče) v případě pobytu na stejném pokoji s infikovanou osobou

C) splňují následující kritéria

 • dospělí a děti starší 12 let vážící alespoň 40 kg
 • do 4 dnů od posledního kontaktu
 • dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá
 • vysoké riziko progrese do závažné formy covidu-19 a/nebo hospitalizace, pacient splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:
 • index tělesné hmotnosti (BMI) > 35 kg/m2
 • chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob)
 • chronické onemocnění jater
 • diabetes mellitus
 • primární nebo sekundární imunodeficit
 • imunosupresivní léčba
 • chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní choroba, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální astma, plicní hypertenze, cystická fibróza, obstrukční a centrální spánková apnoe)
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
 • trombofilní stav v dispenzární péči
 • neurologická onemocnění ovlivňující dýchání
 • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně
 • věk > 65 let
 • věk > 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, chronické respirační onemocnění, index tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m2
 • věk 12 - 17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: BMI > 85. percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů, srpkovitá anémie, vrozené nebo získané onemocnění srdce, neurovývojové onemocnění, např. dětská mozková obrna, zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu, např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s onemocněním covid-19), astma nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující každodenní podání léků
 • jiné individuální rizikové faktory progrese covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře a na základě vyhodnocení potenciálního přínosu a rizika.

Postexpoziční profylaxe s MAB není náhradou očkování proti covidu-19. MAB nelze použít jako prevenci covidu-19 ve formě preexpoziční profylaxe.

Dokumenty ke stažení:

 

 Zpracoval: prim. MUDr. Tomáš Pospíšil

Partneři

Sponzoři

Děkujeme