Zobrazit / skrýt podmenu

Neurologické oddělení

unknown

MUDr. Igor Karpowicz

Primář Neurologické oddělení
unknown

Jitka Kučerová

Vrchní sestra Neurologické oddělení

Neurologické oddělení v Nemocnici v Karlových Varech sestává z iktového centra o 4 lůžkách intenzivní péče + 4 lůžkách resuscitační péče v prostorách Pavilonu akutní mediciny, dále ze standardního oddělení o 30 lůžkách - v pokojích po 3- 4 lůžkách, z jednoho nadstandardního pokoje (500,- Kč za den). Z denního stacionáře o 7 místech, z elektrofyziologických ambulancí - tedy EEG, EMG, dopplerometrie, liquorologické laboratoře, dále od 18. ledna 2012 z multidispciplinárního prostoru Emergency. Dále jsme otevřeli dispensář pro nemocné po cévní mozkové příhodě situovaný v přízemí pavilonu akutní mediciny 1x týdně.

Neurologické oddělení léčí celé spektrum nemocí:
 • cévní příhody mozkové
 • nádory nervového systému
 • degenerativní onemocnění
 • záchvatová onemocnění
 • bolestivé stavy
 • vertebromyogenní syndromy mozkové
 • těžší neuroinfekce s potřebou intenzivní péče (lehčí léčí infekční oddělení)
 • stavy po úrazech i operacích mozku a páteře
 • onemocnění periferních nervů
 • diferenciálně diagnosticky nejasné stavy s neurologickou symptomatologií
 • ošetřujeme stavy po otocích mozku z extracerebrálních příčin
 • demyelinizační onemocnění a další

Ve spolupráci s lékaři ostatních oborů se účastníme diagnostiky a léčby komplikovaných multidisciplinárních stavů v rámci intenzivní a resuscitační péče v prostorách pavilonu A (pavilon akutní medicíny).

Historie oboru neurologie v karlovarském zdravotnictví je dlouhá (datuje se do období mezi světovými válkami, kdy byla v nemocnici poskytována neurologická péče), neurologie má své nezaměnitelné místo v moderním zdravotnictví a naší snahou je tento obor dále rozvíjet.

Objednávání nemocných lze provádět u dokumentační sestry
v pracovních dnech od 8.00 do 14.30 hod.
 
 

Akutní ambulance 

umístění: pavilon A, patro -1, telefon: 354 225 609 (415)
Nepřetržitý provoz 
  

Iktová poradna

umístění: pavilon A, přízemí, ambulance 2, telefon: 354 225 602
Čtvrtek 8.00 - 12.00
Je určena především pro pacienty po mozkové příhodě jako dispenzarizační.
Objednání pacientů v ordinačních hodinách na uvedeném čísle, mimo ordinační hodiny pak 354 225 425 (411).
  

EEG laboratoř

umístění: pavilon A, přízemí
 
Vyšetření je na doporučení ošetřujícího lékaře- nejčastěji ambulantního neurologa.
  

Laboratoř elektromyografie (EMG)

umístění: pavilon A, přízemí
lékař: MUDr. Owczarzy
laborantka: s. Peteříková
 
Způsob objednání: Osobně nebo po telefonu na tel. čísle: 354 225 606 (425)
v pracovní dny 7.30 - 15.00 hod
 
Důvodem k vyšetření EMG je podezření na postižení periferních nervů či svalů, nejčastěji to bývá u syndromu karpálního tunelu, polyneuropatie u cukrovky, postižení nervů po úrazech.
 
 

Laboratoř evokovaných potenciálů (EP)

Standardně provádíme:
 • VEP - zrakové evokované potenciály.
 • BAEP - sluchové kmenové evokované potenicály.
Budeme se snažit do budoucna rozšířit vyšetřování o:
 • SEP - somatosensorické evokované potenciály.
 • MEP - motorické evokované potenciály.
Důvodem k vyšetření jsou poruchy zraku, sluchu, rovnováhy.
 

Lumbální punkce

Lumbální punkce se v neurologii provádí k odběru mozkomíšního mozku či aplikaci léku. Odběr se provádí za aseptických podmínek nejčastěji vsedě. Nemocný absolvuje vyšetření krevní – ke snížení rizika krvácivých komplikací a vyšetření očního pozadí (pokud předem nebylo provedeno vyšetení CT či NMR mozku). Dle důvodu nápichu vybíráme i pomůcky- v případě očekávatelného nekomplikovaného vyšetření či aplikace léků volíme tzv. atraumatickou jehlu. Kde je však riziko pomalého odběru při očekávatelných změnách ve složení mozkomíšního moku volíme klasickou jehlu pro snažší a rychlejší odběr.

Vyšetřovaný je lačný před vyšetřením, a po vyšetření pak uléhá a má přechodný klidový režim, který se řídí diagnózou. V optimálním případě propouštíme za 6-8 hodin po punkci do domácího ošetření.

 • umyté vlasy, nenatužené, bez laku
 • odložit spony, náušnice, hodinky
 • malý ručník s sebou
 • vyšetření trvá 30-40 minut
 • při akutním onemocnění (chřipka, teploty, kašel) se prosím přeobjednejte na telefonním čísle 353 115 411

Po skončení vyšetření bude Vaše vyšetření zhodnoceno odborným lékařem a výsledek bude zaslán lékaři, který vás odeslal. V případě urgentního - lékařem domluveného vyšetření bude výsledek poskytnut krátce po vyšetření.

Objednání

K objednání je potřeba poukaz na vyšetření od žádajícího lékaře.
Budeme po Vás chtít informaci o typu vyšetření (VEP, BAEP) - je uvedeno na žádance.
 
Termíny k vyšetření se pohybují většinou do 7-14 dní.
  

Příprava na vyšetření

 • S výhodou je umýt si vlasy den před vyšetřením, nepoužívat gel.

 

Délka vyšetření

20-30 minut
 

Průběh vyšetření

Laborantka Vám přiloží elektrody na hlavu pro snímání elektrické aktivity
 
VEP - sledujete při vyšetření měnící se černobílou šachovnici.
BAEP - posloucháte tón ve sluchátku
 
Vyšetření je nebolestivé, pro rychlý a zdárný průběh je potřeba soustředit se na podněty.

Výsledek nedostáváte hned do ruky, ale většinou do týdne se rozesílá v písemné podobě lékařům, jež požadovali vyšetření.

Objednání

K objednání je potřeba poukaz na vyšetření od žádajícího lékaře.

Budeme po Vás chtít informaci o rozsahu vyšetření - horní/dolní končetiny a přibližný důvod vyšetření - tyto informace by měly být uvedeny na žádance a jsou podstatné pro naplánování vyšetření.

Vezmeme si na Vás telefonický kontakt, nejlépe mobil. Termíny na vyšetření totiž obsazujeme pro celý měsíc vždy na jeho začátku, kdy po telefonu vyzýváme pacienty k vyšetření.

Současná doba k objednání se z kapacitních důvodů i přes naše maximální úsilí pohybuje kolem 2-3 měsíců, nezlobte se proto na nás, že Vám nedokážeme ihned vyhovět. Budeme se snažit tuto dobu zkracovat.

 

Příprava na vyšetření

Speciální příprava není žádná, v zimních měsících je lépe se dostavit s malým předstihem, potřebujeme aby končetiny byly prohřáté. Pokud to půjde, nepoužívejte před vyšetřením krémy, masti na vyšetřované končetiny.
 

Délka vyšetření

standartně se pohybuje mezi 20-45 minutami
 
 
 

Průběh vyšetření

Lékař vyšetřuje s asistencí laborantky.

V první fázi probíhá pohovor s pacientem a klasické neurologické vyšetření, v druhé fázi pak samotné vyšetření EMG, které může mít dvě části.

Neurografické studie: stimulování nervů pomocí krátkých elektrických impulsů z přiložených elektrod na končetinách. Vyšetření je mírně nepříjemné.

Jehlová elektromyografie: snímání vlastní elektrické aktivity ze svalu, do kterého je zavedena sterilní tenká jehlové elektroda. Vyšetření je mírně nepříjemné, bolestivé, obdobné injekci do svalu. Bolestivost je dočasná, může se objevit malá modřina.

Rozsah vyšetření je vždy stanovován jen v potřebné míře dle potíží pacienta.

Výsledek v písemné podobě dostáváte hned po vyšetření po zhodnocení naměřených hodnot.
 
 
 

Omezení vyšetření

Pro aplikaci jehlové elektrody se rozhodujeme u pacientů na léčbě Warfarinem, mějte prosím u sebe kartičku s hodnotami Vašeho INR z Quickova testu.
 
Kardiostimulátor není překážkou pro vyšetřování na končetinách.

Mgr. Andrea Mazancová

Vystudovala pedagogickou fakultu, Masarykova univerzita v Brně.

Pracovat bude pod neurologií - ictovou jednotkou, může poskytovat i konsilia pro ostatní obory, jak je popsáno níže.

 
Kontakt - neurologie kl. 5409 (lékař.pokoj), nebo kl. 5420 – oddělení neurologie.
 
Logopedie jako vědní obor se zabývá narušenou komunikační schopností (NKS). Cílem logopedické intervence je identifikovat, eliminovat, zmírnit nebo překonat, případně předcházet danému narušení.

Oddělení, kde může logoped pracovat:

Neurologie , Interna: pacienti po CMP, po úrazech hlavy, při Parkinsonově chorobě, s degenerativním onemocněním nebo s nádorovým onemocněním, u kterých lze předpokládat riziko:

 • afázie (získaná organická porucha řečové komunikace),
 • demence,
 • dysartrie (narušená motorická realizace řeči),
 • dysfágie (narušené polykání),
 • orální nebo řečové apraxie,
 • dysfónie (porucha hlasu, jejímž příznakem je chrapot),
 • dysprozódie (porucha užívání modulačních faktorů řeči – přízvuk, melodie, tempo).

Rehabilitační oddělení: práce s pacientem s NKS v rámci neurorehabilitace.

ORL + Foniatrie:

 • dysfonie a další poruchy hlasu,
 • dysfagie (poruchy polykání),
 • pacienti s poruchami sluchu, nedoslýchaví, neslyšící / Neslyšící (patřící do komunity Neslyšících – jazyková i kulturní menšina), ohluchlí, s kochleárními implantáty atd.

Kardiologie: pacienti při kardioembolické CMP s rizikem:

 • afázie,
 • dysartrie,
 • demence,
 • dysfagie.

Novorozenecké, neonatologie: předčasně narozené děti s poruchami polykání, sání, atd.

Psychiatrie: nutná spolupráce s psychologem

 • pacienti se získanou psychogenní nemluvností – mutismem,
 • pseudodemencí.

Dětské oddělení:

 • symptomatické poruchy řeči např. dětská epileptická afázie: Landaaův - Kleffnerův syndrom,
 • dětští neurologičtí pacienti s NKS,
 • další druhy NKS u dlouhodobě hospitalizovaných dětských pacientů – po dohodě s kmenovým logopedem (problematika pojišťoven) v rámci návaznosti péče.

Chirurgie: při polytraumatech možné riziko i psychogenních poruch – například dysfonie na psychickém podkladě a i další možnosti narušené komunikační schopnosti.

Onkologie: pacienti s mozkovými nádory a po ozařování – pravděpodobnost vysychání sliznice. Opět riziko afázií, dysartrií (narušena motorická realizace), dysfágií (poruchy polykání).

Oddělení prošlo částečnou rekonstrukcí s cílem zlepšení pacientského pohodlí i zlepšení technických parametrů oddělení.
 
Standardní oddělení sestává z 8 třílůžkových pokojů a jednoho jednolůžkového nadstandardního pokoje. V plánu je postupná rekonstrukce jednotlivých pokojů.
 
 

Nadstandardní pokoje

Oddělení nabízí jednolůžkový nadstandardní pokoj vybavený zařízením ke zlepšení pohodlí nemocného, cena je 500,- Kč. za den.
 
Dále provozujeme stacionář, který umožňuje aplikaci léků infusní cestou pro nemocné s bolestivými stavy, pro nemocné se speciální léčbou vyžadující pomalou aplikaci léků apod..
Při plánovaném nástupu do nemocnice vezměte s sebou doklady - tedy OP, kartu zdravotního pojištění, doporučující zprávu případně dokumentaci, kterou máte u sebe se vztahem k Vašemu onemocnění, pokud máte, pak vystavenou pracovní neschopnost. Vhodné je vzít přehled užívaných léků případně léky předepsané jinými odborníky pokud takové užíváte.
 
Dále vezměte hygienické potřeby případně pyžamo, župan, osobní prádlo a domácí obuv ke zpříjemnění Vašeho pobytu v nemocnici.
 
Dále vezměte drobné předměty osobní potřeby, bez kterých se neobejdete, naslouchátko případně ortopedickou pomůcku, kterou užíváte.
 
Neberte zbytečně cenné předměty či větší finanční obnosy. Pokud takové budete mít, nabízí nemocnice jejich úschovu v nemocničním trezoru (možné je však jen v obvyklé pracovní době.
 
S plánem vyšetření, léčení, s průběhem plánovaných výkonů budete včas seznámeni.
 
Nabízíme přívětivé prostředí, vysokou odbornost všech pracovníků s letitými zkušenostmi v léčbě neurologických onemocnění. Vlídný kolektiv s empatickým přístupem, se schopností poradit.
Jméno Linka Pevná linka / fax
Ambulance akutní 5610354 225 609 (415)
Lékařský pokoj 5409354 225 409
Lékařský pokoj 5410354 225 410
Vyšetřovna 5499354 225 499
SONO 5495354 225 495
Zasedací místnost 5416354 225 416


Jmenný seznam

Jméno Email Linka Pevná linka / fax
MUDr. Igor Karpowicz
Primář Neurologické oddělení
igor.karpowicz@kkn.cz 354 225 414
Jitka Kučerová
Vrchní sestra Neurologické oddělení
jitka.kucerova@kkn.cz 354 225 419