Zobrazit / skrýt podmenu

OARIM

unknown

MUDr. Zdeněk Kos DEAA

Primař oddělení OARIM
unknown

Marie Klauzová

Vrchní sestra OARIM

Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (OARIM) je součást karlovarské nemocnice od roku 1974. Od té doby se stalo postupně jedním z personálně nejpočetnějších a pro chod nemocnice z nejvýznamnějších oddělení. Současně zde pracuje přes 20 lékařů, více než 35 zdravotních sester, 10 sanitářů, 2 dokumentační pracovnice.

OARIM poskytuje anesteziologickou péči pro pacienty operačních oborů i pacienty jiných oborů podstupující invazivní výkon, zároveň se na své lůžkové části komplexně věnuje pacientům s akutním kritickým onemocnění jak chirurgické tak interní povahy.

Pro potřebu vzdělávání mladých lékařů získalo OARIM karlovarské nemocnice akreditaci v oboru anesteziologie a intenzivní medicína I. typu.

Ve vedení oddělení jsou prim.MUDr. Zdeněk Kos, DEAA, zástupce primáře a současně vedoucí lékař pro anesteziologii MUDr. Igor Stefanovič, vedoucí lékař intenzivní péče MUDr. Robert Janda, vedoucí lékař části RES MUDr. Vratislav Kraus, vrchní sestra Marie Klauzová, staniční sestra pro anesteziologický úsek Lucie Růžičková a staniční sestra pro lůžkovou část Mgr. Jana Křížová .

Téměř ¾ lékařského týmu mají nejvyšší odborné vzdělání uzavřené 2. atestací v oboru anesteziologie a resuscitace nebo získáním specializované způsobilosti v oboru anesteziologie a intenzivní medicína. Rovněž téměř všechny anesteziologické sestry i sestry pracující v intenzivní péči absolvovaly specializační vzdělávání v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (ARIP), k tomu významný počet z nich získalo nebo distančním vysokoškolským studiem získává bakalářský diplom v oboru ošetřovatelství.

Anesteziologická péče nepředstavuje jen práci lékaře a sestry na operačním sále a provedení anestézie v průběhu výkonu. Patří sem rovněž předoperační příprava nemocného, zhodnocení jeho zdravotního stavu ve spolupráci s lékaři jiných oborů, dále rozhovor s pacientem a rozvaha o způsobu vedení anestézie, poskytnutí pooperační péče.
 
V současné době v karlovarské nemocnici anesteziologové denně zajišťují provoz zpravidla na 8-10 pracovištích těchto oborů:
  • všeobecná chirurgie, úrazová chirurgie, dětská chirurgie, gynekologie a porodnictví. ortopedie, otorhinolaryngologie, urologie, radiodiagnostika, invazivní radiologie, dále při endoskopických výkonech v gastroenterologii a diagnostických i invazivních výkonech v kardiologii.
Významná součást práce anesteziologa je léčba bolesti a to, jak léčba akutní, zpravidla pooperační, bolesti, tak léčba chronické bolesti doprovázející různá dlouhodobá onemocnění.
 
Péči o hospitalizované pacienty s chronickou bolestí ve formě konsiliární služby vykonávají lékařky erudované v tomto oboru - MUDr. Martina Emlerová, MUDr.Vladimíra Šťastná a MUDr. Miroslava Doubková, které v roce 2014 absolvovala certifikovaný kurz v nástavbovém oboru algeziologie.
 
Rovněž trvale, po dobu 24 hodin denně, je dostupná a dle domluvy s lékaři porodnice poskytovaná léčba porodní bolesti ve formě epidurální analgezie.
 
Dle statistických údajů za roky 2012 až 2014 bylo v průměru provedeno 7 500 anesteziologický výkon ročně, z toho cca 20% ve formě regionální anestézie; anestézií pacientů v dětském a dorostovém věku bylo více než 850 ročně a anestézií pro pacienty starší 65 let více než 2000 ročně.
 
Cílem společné práce anestesiologa a anesteziologické sestry je bezpečné a komfortní provedení pacienta operačním výkonem nebo zákrokem neoperační povahy za pečlivého sledování životních funkcí, snahy o maximální tlumení bolesti, snahy o rychlou pooperační a poanestetickou stabilizaci stavu nemocného, jeho uzdravení a brzkého návratu do domácího prostředí. Vše s ohledem na aktuální zdravotní stav pacienta, jeho akutní i dlouhodobá onemocnění, věk, rozsah i délku výkonu.

V novém Pavilonu akutní medicíny (PAM) je na jednom podlaží soustředěna intenzivní péče pro všechny dospělé pacienty nemocnice, je rozdělena do několika částí.

Část RES poskytuje resuscitační a komplexní intenzivní péči pacientům , jejichž životní funkce jsou ohroženy nebo dokonce selhávají. Léčba zahrnuje stabilizaci oběhu, umělou plicní ventilaci, přístrojovou podporu ledvinných funkcí, současně také zajištění výživy, cílené antibiotické léčby, rehabilitace, ap.

Část intenzivní péče je dále rozdělena na úsek péče o pacienty chirurgických oborů, zpravidla v pooperačním období, dále úsek péče pro pacienty interních oborů a úsek pro neurologické pacienty, významnou součástí je rovněž iktová jednotka.

Vedoucím lékařem pro intenzivní péči je MUDr. Robert Janda, vedoucím lékařem části RES MUDr. Vratislav Kraus, konzultanty jsou : pro chirurgickou intenzivní péči MUDr. Jindřich Heinek, pro ortopedické pacienty MUDr. Jaroslav Nöbauer, interní intenzivní péči MUDr. Markéta Novotná a neurologickou intenzivní péči MUDr. Robert Owczarzy.

 

Statistiky z roku 2012 - 2014:

 
V průměru bylo přijato 350 pacientů na RES ročně, s průměrnou dobou hospitalizace do 5 dnů; 70% pacientů mělo onemocnění interního charakteru, zbývající pak chirurgické onemocnění nebo se jednalo o pooperační stavy.

Vzdělávání a publikace

1. Publikační činnost (přednášky, volná sdělení, observační studie) sester a lékařů OARIM je zaměřena především na oblast péče o pacienty s poresuscitační nemocí, t.j. péče o pacienty úspěšně resuscitované po oběhové zástavě. Tato aktivita, se zásadním podílem kolegů MUDr.Sýkory, PhD a MUDr.Jandy, se týká především užití terapeutické hypotermie a náhrady funkce ledvin.

2. Pravidelně se účastníme na observačních studiích, pořádaných v rámci České republiky i mezinárodně, které jsou výzkumně zaměřeny na problematiku jak anesteziologie, tak intenzivní medicíny, např.:

  • OBAAMA-CZ, 2011
  • FENICE Trial, 2013
  • IMPRESS, 2013
  • DISPROPICUS, 2014
  • OBAAMA-INT, 2015

 

3. Publikace v roce 2015

Doubková Miroslava, Intervenční metody v léčbě bolestí zad- aneb co by měl začínající algeziolog znát před vstupem na intervenční sálek, Bolest, Časopis pro studium a léčbu bolest, 2015, ročník 18, číslo 2, 3

Janda Robert, Jandová Eva, Symptoms of posttraumatic stress disorder, anxiety and depression among Czech critical care and general surgical and medical ward nurses., Journal of Research in Nursing, 2015, Vol. 20(4) 298–309

Ambulance Bolesti Nemocnice v Karlových Varech, pavilon E

ORDINAČNÍ DOBA : Úterý - Pátek 8-14 hod. , středa intervenční zákroky 8-14 hod.

TELEFON : 354 225 202

MUDr. Miroslava Doubková , sestra Lucie Kulak

KONZILIÁRNÍ ALGEZIOLOGICKÁ SLUŽBA

je dostupná pro hospitalizované pacienty nemocnice úterý až pátek 14 -15:30 hod.

UPOZORNĚNÍ:

AMBULANCE BOLESTI není pracovištěm prvního kontaktu, např. u bolestí zad musí s sebou pacient přinést zprávu od neurologa nebo i ortopeda ne starší než 1 rok, ev. výsledky zobrazovacích metod ( RTG,CT,MR ) - písemný popis, NE CD DISK.
Z toho důvodu ošetřujeme pouze pacienty předem objednané.
Není třeba mít doporučení od jiného lékaře.

Jméno Linka Pevná linka / fax
Resuscitační oddělení 5265354 225 265
Chirurgicko - ortopedický JIP 5250354 225 250
Interně - neurologický JIP 5435354 225 435


Jmenný seznam

Jméno Email Linka Pevná linka / fax
MUDr. Zdeněk Kos DEAA
Primař oddělení OARIM
zdenek.kos@kkn.cz 354 225 266
Marie Klauzová
Vrchní sestra OARIM
marie.klauzova@kkn.cz 354 225 263