Zobrazit / skrýt podmenu

Onkologická ambulance

unknown

MUDr. Petra Říhová

Onkologická ambulance KV
Onkologická ambulance - detašované pracoviště v Karlových Varech
Pavilon E, přízemí, ambulance 1,2
 
Telefon: 354 225 935
 
Onkologická ambulance je pouze v úterý
 
MUDr. Petra Říhová
lichý týden 8.00 - 13.00 hod.

MUDr. Pavel Krištof
sudý týden 8.00 - 13.00 hod.
 
 
Od 13.00 do 15.30 probíhají konziliární vyšetření na lůžkových odděleních nemocnice.

1. Úvod

Česká onkologická společnost JEP vybrala od 1.6.2006 základní síť 18 pracovišť, u kterých pacientům zaručuje komplexní péči v oblasti diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Tvoří ji zdravotnická zařízení se statutem komplexního onkologického centra (KOC) nebo komplexní onkologické skupiny (KOS). O statutu rozhodoval výbor ČOS na základě přihlášek jednotlivých pracovišť z konce roku 2005. Vytvoření regionálních sítí je plně v kompetenci jednotlivých akreditovaných pracovišť.

Statut KOC získaly původně fakultní nemocnice v Brně, Plzni, Olomouci, Ostravě, Hradci Králové, Masarykův onkologický ústav v Brně, nemocnice v Chomutově, Ústí nad Labem, Liberci, Pardubicích, Českých Budějovicích, Jihlavě, Zlíně a Novém Jičíně. Podle současné úpravy síť onkologických center tvoří následující KOC:

1) Praha FN Motol

2) Praha Nemocnice na Bulovce s VFN a Thomayerovou nemocnicí

3) České Budějovice

4) Plzeň

5) Ústí nad Labem

6) Liberec

7) Hradec Králové s centrem Multiscan Pardubice

8) Jihlava

9) MOU Brno s FN USA a FNB

10) FN Olomouc

11) Zlín

12) Nový Jičín

13) FN Ostrava

Jak je z přehledu zřejmé, jediný kraj, který nemá zajištěnu komplexní onkologickou péči, je kraj karlovarský. Naopak v některých krajích jsou centra dvě, 20 km od sebe po dálnici nebo v dosahu metra. Aktuální situace tedy nezohledňuje ani proklamované doporučení WHO 1 centrum na 1 milion obyvatel (Praha, Moravskoslezský kraj) a už vůbec nebere v úvahu dopravní situaci Karlovarska.

Přes nepřízeň orgánů posuzujících síť onkologických center (onkologická společnost JEP, ministerstvo zdravotnictví a VZP) se všemi těmito institucemi jednáme a věříme, že současně negativní stanovisko je neudržitelné. Zatím máme kladné stanovisko Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky. Souběžně připravujeme všechno tak, aby i v karlovarském kraji byla plnohodnotná péče o pacienty s nádory na stejné úrovni jako v ostatních krajích republiky, aby nemuseli dojíždět 90-120 km po okresních silnicích.

Na následujících stránkách přinášíme nabídku nejdůležitějších informací o možnostech diagnostiky, léčby a poléčebného sledovaní, které poskytují zdravotnická zařízení KKN. V rámci Karlovarského kraje bylo vybudováno Komplexní onkologické centrum, o jehož uznání všemi složkami v současné době jednáme. Naše zařízení disponuje vyspělou technikou, která pomáhá lékařům s diagnostikou a léčbou všech solidních nádorů. V případě, že se léčbě některého druhu nádoru centrum nevěnuje, jsou vám doporučena spolupracující specializované pracoviště. Každá nemocnice v rámci KKN se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou zhoubných nádorů. Toto platí zvláště u nádorů, které se v populaci vyskytují nejčastěji.

 

2. Z historie

Novodobá historie onkologické péče v Karlovarském kraji se začala psát roku 1952 , kdy doc. MUDr. Walter Alberti svépomocí upravil suterénní místnosti v nemocnici v Chebu a zahájil provoz na přístroji Stabilivolt s kapacitou 8 lůžek. V roce 1956 se podařilo rozšířit stanici na 24 lůžek, v roce 1959 získává oddělení siemens-bombu a 2 měsíce nato i kontaktní RTG přístroj Philips. V roce 1961 byla vybudována ozařovna pro kobaltovou bombu a radiový pokoj. V roce 1962 dochází ke zprovoznění kobaltového přístroje a oddělení je vybaveno sadou radiových tub a jehel k brachyradioterapii. V roce 1968 přebírá vedení oddělení syn doc. Albertiho, prim. MUDr. Karel Alberti, který v roce 1969 uvádí do provozukobaltový ozařovač Chisotron a kontaktní RTG přístroj TUR. V letech 1974-5 bylo otevřeno nové pracoviště osazené přístrojem Betatron a v roce 1988 instalován nový izotopový přístroj Chisobalt. V roce 1989 odchází z funkce primáře dr. Karel Alberti a na jeho místo nastupuje dr. Vladimír Mach. Ten vede oddělení do roku 1995, kdy na jeho místo nastupuje dr. Eliška Holečková. Zároveň v roce 1997 dochází ke kompletní přestavbě budovy a nové pracoviště pak disponuje 40 standardními lůžky, 2 brachyterapeutickými lůžky pro manuální afterloading a 2 ozařovnami (Betatron + Chisobaltx). V letech 2002-2003 dochází k ukončení provozu Betatronu, přestavbě ozařovny a osazení novým lineárním urychlovačem firmy Siemens, který funguje dodnes.

Za 55 let existence oddělení zde v Chebu „se vyučila radioterapeutickému řemeslu“ řada lékařů, fyziků, radioterapeutických asistentů a onkologických sester. Někteří z nich pak úspěšně odešli předávat své zkušenosti i na jiná radioterapeutická oddělení v rámci republiky, případně do zahraničí.

Dnes je Oddělení radioterapie a klinické onkologie nemocnice v Chebu jediné lůžkové oddělení v Karlovarském kraji. V dobré spolupráci s onkologickými ambulancemi v Sokolově a v Karlových Varech zajišťuje komplexní onkologickou péči pacientům Karlovarského a částečně i Plzeňského kraje.

 

3. Struktura onkologické péče

Komplexní onkologické centrum je v rámci ČR pracovištěm, na kterém je poskytována nejvyšší péče pro nemocné se solidními zhoubnými nádory. V rámci KKN jde o dvě nemocnice Karlovy Vary a Cheb, které se zabývají péčí o nemocné se zhoubnými nádory. Mimo jiné s KKN spolupracují další

zdravotnická zařízení, mezi než patří praktičtí lékaři a ambulantní specialisté, ale také zařízení, která poskytují preventivní péči. Mezi hlavní patří nemocnice Sokolov, nemocnice Ostrov, onkologická ambulance MUDr. Frydrycha Sokolov, Onkologická ambulance s.r.o. K.Vary.

První kontaktní osobou při podezření na zhoubný nádor bude praktický lékař, v některých případech specialista (urolog, kožní lékař, gynekolog...). Právě tito lékaři vám zajistí základní vyšetření, v popřípadě odešle má odborné oddělení, kterému přísluší diagnostika podle místa pravděpodobného vzniku nádoru. Na těchto oddělení vám budou zajištěna vyšetření, která potvrdí, nebo vyloučí diagnózu zhoubného novotvaru. Většinu těchto vyšetření lze absolvovat ambulantně.

 

Onkologická ambulance - detašované pracoviště v Karlových Varech

Pavilon A, přízemí ambulance 1, 2

MUDr. Petra Říhová

telefon: 354 225 935

Interní onkologie

- Interní oddělení - Prim. MUDr. Jaroslav Žák

telefon: 354 225 434

e-mail: jaroslav.zak@kkn.cz

- Hematoonkologie - MUDr. Dagmar Grančarová

telefon: 354 225 406

Chirurgická onkologie

- Nádory trávicího traktu - MUDr. Jindřich Heinek

telefon: 354 225 251

- Nádory prsní žlázy - MUDr. Martin Šmídl

- Gynekologická onkologie - Prim.MUDr. Petr Šváb

telefon: 354 225 230
e-mail: petr.svab@kkn.cz

- Urologická onkologie - Prim. MUDr. Jan Pokorný, FEBU

- ORL onkologie - Prim. MUDr. Radko Vichnar

t elefon: 354 225 322
mobil: 603 901 466
e-mail: radko.vichnar@kkn.cz

Speciální zobrazovací diagnostika

- Radiologie – magnetická resonance - Prim. MUDr. Jiří Hofmann

telefon: 354 225 270
mobil: 602 698 462
e-mail: jiri.hofmann@kkn.cz

- Nukleární medicína - SPECT - Prim. MUDr. Jan Valeš

telefon: 354 225 370
mobil: 602 265 752
e-mail: jan.vales@kkn.cz

- Endoskopie - MUDr. Blanka Zbořilová

Spolupracující ambulance

- Psychologická poradna - PhDr. Monika Kopárková

telefon: 354 225 551
mobil: 602 731 934
e-mail: monika.koparkova@kkn.cz

- Nutriční poradna - MUDr. Marek Veinfurt (gastroenterologie)

telefon: 354 225 400

 

4. Onkoprevence

Nejúčinnějším opatřením v boji proti zhoubným nádorům je prevence. V současné době jsou v České republice realizované tři screeningové programy (screening = velkoplošné vyhledávání přednádorových stavů a časných stádií zhoubných nádorů ve zdravé populaci):

screening karcinomu prsu u žen starších 45 let (mammárni screening)

screening karcinomu děložního čípku u žen starších 18 let (cervikální karcinom)

screening nádorů tlustého střeva a konečníku u osob starších 50 let (kolorektální screening )

Kromě těchto tří programů, má každý dospělý člověk 1x za dva roky nárok na preventivní prohlídku u svého praktického lékaře, která je zaměřena na prevenci zhoubných národů.

Speciální péči vyžaduji nemocní a jejich příbuzní s dědičnou formou rakoviny. Tu zajišťují onkogenetické poradny.

Screeningová RDG pracoviště:

Mediag PB, s.r.o. tel. 353 112 226 – Náměstí Milady Horákové 1313/8, Karlovy Vary

Nemos Sokolov, s. r. o., Slovenská 545, Sokolov

Preventivní onkologické prohlídky

Čím dříve je nádorové onemocnění zachyceno, tím lepší jsou léčebné výsledky při menší zátěži pro nemocného a nižších nákladech léčby. Proto je úsilí o aktivní časný záchyt zhoubných nádorů ve zdánlivě zdravé populaci nezbytnou součástí komplexní onkologické péče v regionu. Preventivní prohlídky zaměřené i na onkologickou prevenci provádí praktičtí registrující lékaři ve dvouletých intervalech od 18 let věku. Současná legislativa nabízí preventivní vyšetření, která postihují pouze část nádorových rizik.

 

5. Zdroje

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE. [online]. [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: http://www.nemkv.cz/41-o-nas.html

NEMOCNICE JIHLAVA. Komplexní onkologické centrum nemocnice Jihlava s Kooperativní skupinou Vysočina [online]. [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: http://www.onconet.cz/onkologie.jihlava/index.php

ŽALOUDÍK, Jan a Lubomír SLAVÍČEK. Onkologická péče v Kraji Vysočina . 1. vyd. Jihlava: Kraj Vysočina, 2012, 21 s. ISBN 978-80-87521-04-5.