Zobrazit / skrýt podmenu

Transfuzní oddělení

unknown

MUDr. Eva Nováková

Primář OTS Transfuzní oddělení
unknown

Libuše Schützová

Vrchní sestra Transfuzní oddělení
unknown

Božena Nesvačilová

Vrchní laborant Transfuzní oddělení

Doporučení pro dárce krve v souvislosti s vývojem situace v oblasti epidemie novým koronavirem (Covid – 19).

Dočasné vyřazení dárců krve, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2 (Covid-19)

 • Prokázaná infekce SARS-CoV-2 s bezpříznakovým průběhem nebo mírnými klinickými příznaky bez nutnosti hospitalizace: 14 dní po 2. negativním výsledku PCR SARS-CoV-2 z výtěru
 • Prokázaná infekce SARS-CoV-2 se závažnějším průběhem onemocnění COVID-19 a hospitalizací: 28 dní po 2. negativním výsledku PCR SARS-CoV-2 z výtěru

Dočasné vyřazení dárců s rizikovým kontaktem nebo cestovatelskou anamnézou:

 • Osoby v karanténě: 14 dní po ukončení karantény
 • Kontakt s osobou v karanténě: 14 dní po kontaktu
 • Pobyt mimo ČR: 30 dní po návratu

Dle doporučení STL pro odklad darování po prodělané infekci SARS-CoV-2.


COVID-19 a transfuzní služba

Opatření vyplývající z doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP pro zdravotnická zařízení transfuzní služby v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace a vládními opatřeními.

Vážení dárci,

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace přijímáme na transfuzním oddělení v Karlových Varech a odběrovém středisku v Chebu  tato opatření.

Doporučené postupy se ve svém komplexu týkají zabezpeční ochrany personálu, ochrany dárce krve a bezpečnosti transfuzních přípravků.

Režim při příjmu dárců krve a jejích složek:

Před vstupem do čekárny dárců krve v šatně dárců:

 1. Dárce vyplní tiskopis „ Prohlášení o zdravotním stavu   bez příznaků koronaviru COVID -19“  ( s informacemi (ano/ne) o případném rizikovém kontaktu nebo cestovatelské anamnéze a příznacích nákazy
 1. Každému dárci bude změřena teplota.
 1. V případě zvýšení teploty nad 37,0°C nebo pozitivní

    otázky (ano) na rizikový kontakt/cestovatelkou   

    anamnézu nebo příznaky nákazy bude dárce

    odmítnut a odkázán na doporučení svého

    praktického lékaře.

Po absolvování tohoto vstupního procesu dárce krve bude pokračovat v předoběrovém vyšetření a hodnocen osobou pověřenou k posouzení způsobilosti k dárcovství.

Pro zvýšení bezpečnosti  erytrocytárních přípravků a k možnosti omezení případné virové nákazy krví zavádíme  také zvýšený režim poodběrového sledování dárců krve.

Každý dárce po absolvování odběru krve nebo plazmy obdrží  kontaktní telefonní číslo na transfuzní oddělení a poučení o nutnosti hlášení případných zdravotních problémů v souvislosti s COVID – 19  nebo nařízením karantény.

V případe, že v následujících 14 dnech budete mít zdravotní problémy nebo budete v karanténě v souvislosti c COVID – 19 , zavolejte!!!

Telefonní číslo :      354 225 453

 Děkujeme za spolupráci.


 


Transfuzní oddělení zabezpečuje široké spektrum činnosti v oblasti výroby transfúzních přípravků, diagnostické a léčebné péče v oblasti transfúzního lékařství a imunohematologie.

Je zpracovatelským centrem pro odběrové středisko v nemocnici v Chebu. Služby poskytuje především klinickým oddělením nemocnice KKN a.s., praktickým a odborným lékařům a zdravotnickým zařízením v Karlovarském kraji. Kromě této činnosti se pracovníci zabývají i praktickou výukou studentů ZSŠ v Karlových Varech.

Dárci se mohou informovat a objednat na telefonních číslech ve dnech :

Pondělí - pátek

6:00 - 14:30


tel.: 354 225 449 | 603 900 928

Transfuzní oddělení naleznete na této adrese: 

Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary

 • Frekvence odběrů plné krve podle současných platných pravidel v EU:

         -  Ženy   -  4 x do roka

         -  Muži    -  5 x do roka      

 

 • Frekvence odběrů plazmy  metodou plazmaferézy:
 • Celkový objem plazmy za 12 měsíců nesmí převýšit 25 l
 • Interval mezi odběry  je 14 dní
 • Množství odebrané plazmy při jednom odběru jen 600 – 800ml
 • Minimální interval mezi odběrem plazmy a následným odběrem plné krve je 48 hod.
 • Minimální interval mezi  odběrem plné krve a následným odběrem plazmy je 30  dní

 

 • Frekvence odběru červených krvinek metodou dvojité erytroferézy :
 • Dárce je limitován vyšší vstupní hodnotou červeného krevního barviva (hemoglobin) a váhou
 • Počet odběrů za rok 2 x, s minimálním intervalem 6 měsíců

 

 • Odběry buněk na separátoru, jmenovitě krevních destiček, se provádí obvykle 1x za 14 dní, celkový počet odběrů nemá přesahovat 48 za rok.

Úsek odběrový:

 • vyšetření dárce krve lékařem včetně poodběrové péče
 • vyšetření pacientů před autologním odběrem (autotransfuze) lékařem včetně poodběrové péče
 • odběry plné krve
 • přístrojové plasmaferézy
 • odběry krevních vzorků pacientů k imunohematologickému vyšetření
 • odběry krevních vzorků u samoplátců k imunohematologickému vyšetření, k vyšetření infekčních markerů
 • náběry krevních vzorků pro účely dárcovství kostní dřeně
 • odběry krevních vzorků na HLA B 27
 

Úsek výroby transfuzních přípravků:

 • výroba a skladování transfuzních přípravků (TP) a meziproduktů
 

Úsek expedice:

 • zásobování klinických oddělení nemocnice v Karlových Varech TP
 • dodávky TP dle požadavků nemocnice v Chebu KKN a.s.
 • dodávky TP dalším zdravotnickým zařízením v republice
 • příjem vzorků k imunohematologickému vyšetření, k testům kompatibility a k vyšetření infekčních markerů
 

Úsek imunohematologie:

 • provádění laboratorních vyšetření v souvislosti s výrobou TP
 • veškeré TP jsou vyšetřeny imunohematologicky s ohledem na prevenci přenosu infekčních chorob a skladovány dle platné legislativy
 • vyšetřování TP na další erytrocytární antigeny nad povinný rámec a zajištění vzácných dárců pro potřeby Národní referenční laboratoře pro imunohematologii
 • provádění imunohematologických vyšetření u pacientů dle indikací lékaře
 • provádění komplementárních laboratorních vyšetření v oboru imunohematologie a vyšetření souvisejících s prenatální a poporodní péčí h provádění komplementárních laboratorních vyšetření v oblasti sérologie HIV, Lues, hepatitid B a C, HLA B 27
 • konsiliární činnost v oboru transfúzního lékařství a imunohematologie
 

Úsek předtransfúzního vyšetření:

 • provádění laboratorních vyšetření v souvislosti s výdejem TP
 • provádění imunohematologických vyšetření u pacientů a novorozenců dle indikace lékaře
 • přešetření potransfúzních reakcí

Speciální odběrové postupy

Odběry krevních složek metodou přístrojové aferézy.
Dvojitá erytrocytaferéza = odběr 2 jednotek erytrocytů - červených krvinek- s návratem plazmy, tj. celkový odebraný odběr je shodný jako při odběru plné krve.
 
Do nedávné doby erytrocytaferézy rozhodně nepatřily mezi rutinně prováděné výkony. Nástup nových technologií umožnil v poslední době rozšíření této metodiky jako standardně a běžné prováděného odběru, který je velmi efektivní z hlediska získávání potřebných červených krvinek, protože umožňuje během jednoho sezení odebrat 2 plnohodnotné jednotky vysoce kvalitního erytrocytárního koncentrátu, při stejně velikém odebraném objemu krve, jako při odběrech plné krve.
Tyto odběry jsou vhodné zejména pro získávání vzácnějších a potřebných krvinek, jako jsou erytrocyty univerzální skupiny 0 Rh negativní, ale i Rh pozitivní a vzácných kombinací dalších krevních antigenů, dále pro účely autotransfúzí.
 
 
 

Princip odběru

Erytrocytaferézy se provádí zejména pomocí přístroje - separátoru. Na odběry se používají tzv. diskontinuální separátory, které používají pouze jeden žilní přístup (tj. vpich pouze jedné jehly do jedné ruky). Odběr probíhá v několika cyklech, kdy v jednom cyklu je odebráno cca 2 dcl krve, která je rozdělena na plazmu a krvinky.
Červené krvinky jsou sbírány do sběrného vaku a plasma je posléze vrácena zpět do oběhu dárce. Takových cyklů je podle nastaveného objemu odebíraných červených krvinek 6 - 8 a celý proces trvá 20 až 30 minut. Množství odebraných červených krvinek se nastavuje podle hmotnosti dárce . Část odebraného objemu je dárci hrazena dodávkou fyziologického roztoku (tj. 0,9% roztoku NaCl), část je mu dodána jako tekutiny při občerstvení.Celý popsaný proces probíhá v uzavřeném jednorázovém odběrovém setu, tj. soustavě hadiček, vaků a malého plastového zařízení na rozdělení krve.. Po použití se oddělí vak s erytrocyty a zbylý set se zlikviduje.
 
 
 

Délka odběru, interval odběru

Odběr trvá do 20 až 30 minut, započítává se jako 2 odběry, darovat tímto způsobem je možné 2x ročně v intervalu 6 měsíců.Tuto moderní odběrovou metodu provádíme na separátoru krevních složek Fenwal Alyx.

Speciální odběrové postupy

Odběry krevních složek metodou přístrojové aferézy
Speciální odběrové postupy na transfúzním oddělení nemocnice v Karlových Varech KKN a.s.
Od 6. ledna 2011 na transfúzním oddělení nemocnice v Karlových Varech KKN a.s. byly zahájeny speciální odběrové postupy – přístrojové aferézy. Aferézami je možné odebírat samotnou lidskou plazmu (plazmaferéza), krevní destičky - trombocyty (trombocytaferéza), bílé nebo červené krvinky (leukaferéza nebo erytrocytaferéza). Dosud jsme na našem oddělení prováděli pouze u dárců odběry plné krve a nyní jsme typy odběrů rozšířili o přístrojové plazmaferézy.
 

Plazmaferéza

je metoda, kdy je dárci odebrána samotná lidská plazma a krvinky jsou vráceny zpět dárci.
 
Původně se tyto odběry prováděly pouze tzv. manuálním způsobem, tj. opakovanými odběry plné krve od dárce s následnou centrifugací, odstraněním příslušné složky a vrácením zbylé krve zpět dárci. Obrovského rozvoje ale aferetické metody dosáhly zavedením přístrojových odběrů pomocí tzv. separátorů krevních složek v druhé polovině 80. a zejména v 90. letech minulého století. Manuální aferézy se dnes již nepoužívají.
 

Princip odběru

V případě přístrojové plazmaferézy se dárci odebírá pouze plazma pomocí separátorů. Na odběry plazmy na našem pracovišti používáme tzv. diskontinuální separátory, které používají pouze jeden žilní přístup (tj. vpich pouze jedné jehly do jedné ruky).
Odběr probíhá v několika cyklech, kdy v jednom cyklu je odebráno cca 2 dcl krve, která je rozdělena na plazmu a krvinky (podle typu přístroje odstředěním a současně i membránovou filtrací). Plazma je rovnou sbírána do sběrného vaku a krvinky jsou posléze vráceny zpět do oběhu dárce. Takových cyklů je podle nastaveného objemu odebírané plazmy a hematokritu dárce („hustoty krve“) 4-9 a celý proces trvá 30-50 minut. Množství odebrané plazmy se zpravidla nastavuje podle hmotnosti dárce na celkových 600-800 ml. Část odebraného objemu může být dárci nahrazena dodávkou fyziologického roztoku (tj. 0,9% roztoku NaCl), část je mu dodána jako tekutiny při občerstvení. Celý popsaný proces probíhá v uzavřeném jednorázovém odběrovém setu, tj. soustavě hadiček, vaků a malého plastového zařízení na rozdělení krve. Krev, plazma a náhradní roztoky v hadičkách jsou poháněny zvenčí peristaltickými pumpami, stejně jako centrifugační modul pomocí vnější hřídelky. Po použití se oddělí vak s plazmou a zbylý set se zlikviduje. Jedná se o metodu z hlediska kvality odběru, odebrané plazmy a její výtěžnosti velmi efektivní. Přes poněkud větší časovou zátěž při odběru na separátorech ve srovnání s odběry plné krve se jedná o výkon, který organizmus dárce zatěžuje méně, protože obnova odebraných tekutin a bílkovin je záležitostí max. 24 hodin. Z tohoto důvodu se odběry plazmy mohou provádět častěji.

Odběrové dny pro pacienty

Odběrové dny pro pacienty: po - čt 7.00 - 13.30 hod.
  10.00 - 13.30 hod.
 

Odběry krevních vzorků
na HLA B 27:
poslední čtvrtek
v měsíci
od 7.00 - 8.00 hod.
Odběrové dny pro žadatele
vyšetření - samoplátce:
po - čt
7.00 - 13.30 hod.
10.00 - 13.30 hod.
 Odběrové dny pro dárce
kostní dřeně:
 po - čt  7.00 - 13.30 hod.
(Vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru, HIV Ag/Ab, HbsAg, -HCV, serologie syfilis)
 


 
 

 

 

 

 

 

Typ odběru Dny odběru Hodiny odběru
Odběr plné krve pátek 7:00 - 9:00
Autotransfuze ** pondělí - středa
pátek
7:00 - 9:00
7:00 - 9:00
Přístrojová plazmaferéza** pondělí - středa 7:00 - 12:00
Přístrojová erytrocytoferéza pondělí - středa
pátek
7:00 - 9:00
7:00 - 9:00
Odběrové dny pro dárce kostní dřeně pondělí - čtvrtek 7:00 - 14:00

** Po předchozím objednání termínu


 • Dárce zveme s ohledem na krevní skupiny, které jsou v dané době potřeba pro zásobování nemocnice koncentráty červených krvinek.
 • Prosíme proto o pochopení, že dárci s některou krevní skupinou jsou zváni častěji (především dárci tzv. RhD negativní).
 • Objednat se k odběru je možné v evidenci dárců krve osobně nebo na telefonním čísle v pracovní dny od 07:00 -14:30.

+420 354 225 449 | +420 603 900 928

 • Noví dárci mohou přijít k odběru bez předchozího objednání, i když je vhodnější se předem telefonicky informovat v evidenci dárců krve na telefonním čísle v pracovní dny od 07:00 -14:30.

+420 354 225 449 | +420 603 900 928

 • Termín plazmaferézy na první odběr je nutné předem objednat. Při dalších odběrech má dárce možnost objednávat se sám přes internet.
 • Evidovaní dárci plazmaferéz se mohou registrovat pomocí webové stránky, informace obdrží na úseku evidence dárců krve.

Způsobilost dárce krve a jejích složek posuzuje lékař a to na základě rozboru anamnézy (zdravotní minulosti dárce), základního lékařského vyšetření a laboratorního vyšetření dárce.

V případě pochybnosti o způsobilosti dárce se vyšetření rozšíří.

Darovat krev v ČR může každá zdravá osoba ve věku 18 - 65 let, jako prvodárci se přijímají osoby do 60ti let. Dárce nemusí být občan ČR, ale měl by zde mít alespoň dlouhodobý pobyt a v každém případě s ním musí být možná dobrá komunikace v češtině.

Darovat krev nemohou osoby, které v minulosti prodělaly infekční žloutenku, zejména typu B nebo C, syfilis, tuberkulosu, břišní tyfus, některé tropické choroby. Po jiných infekčních chorobách jsou z dárcovství vyřazeny pouze dočasně (1 - 2 roky po uzdravení) - např. infekční žloutenky typu A, infekční mononukleosa, brucelosa, borelióza, kapavka a pod. Při neinfekčních chorobách různých orgánů (srdce, plíce, trávicí trakt, ledviny, játra a pod) jsou dárci zpravidla vyřazování dočasně nebo trvale, podle závažnosti onemocnění. Krev nemohou darovat osoby s nádorovým onemocněním. Po chirurgických výkonech, včetně drobných kosmetických jako je odstranění mateřského znaménka, ale i piercing a tetování, je možné darovat krev nejdříve až za 6 měsíců. Trvale vyřazeni jsou dále lidé s cukrovkou, těžkými formami alergie, lidé trpící epilepsií, hemofilici a osoby, které byli v minulosti léčeni hormony hypofýzy (podvěsku mozkového ) - např. růstovým hormonem. Z dárcovství jsou též vyloučeny osoby ze skupin se zvýšeným rizikovým chováním, zejména vzhledem k nákaze HIV, jako jsou osoby provozující prostituci, závislé na drogách a alkoholu, ale též muži, kteří provozují vzájemný pohlavní styk.

Podrobné informace o způsobilosti k dárcovství jsou k dispozici na webových stránkách Společnosti pro transfůzní lékařství ČLS JEP

http://www.transfuznispolecnost.cz/.

Před odběrem krve nebo jejích složek není vhodné 24 hod předem pít ve větším množství alkohol a jíst tučná jídla.Také není vhodná ani velká fyzická námaha (sportovní výkon a pod.). Den před odběrem je nutné dodržovat pitný režim.

Na vlastní odběr se dárce nemusí dostavit nalačno, např. ráno je dobrá lehká netučná snídaně a zejména dostatek tekutin.

K odběru je nutné si přinést s sebou průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas), opakovaní dárci by neměli zapomenout legitimaci dárce krve.

U prvodárců je vhodná lékařská zpráva o způsobilosti dárce krve od praktického lékaře.

Dárce, který se dostaví na transfúzní oddělení, se zaregistruje v evidenci dárců krve. Po registraci vyplní podrobný „Dotazník pro dárce krve“. Následně musí dárce podepsat tzv. "informovaný souhlas", tzn. že dle textu „poučení dárce krve“ souhlasí s provedením odběru, provedením předepsaných vyšetření, že byl o celé procesu odběru řádně poučen a že souhlasí s tím, aby byl zařazen do národního registru dárců krve. Dárce také potvrzuje, že nepatří mezi osoby s rizikovým chováním vzhledem k nákaze a přenosu infekčních onemocnění, zejména AIDS (tj. provozování prostituce, narkomanie, homosexualita a pod.). Bez podepsání tohoto informovaného souhlasu nemůže být odběr proveden.

Následuje soubor fyzikálních vyšetření dárců krve (hmotnost, krevní tlak, puls, tělesná teplota), vyšetření krevního obrazu ze žilní krve (noví dárci; dárci, kteří delší dobu nebyli na odběru krve; dárci u kterých je potřeba kontrolní vyšetření krevního obrazu dle požadavků transfúzního lékaře) a orientační vyšetření moče.

Poté absolvuje dárce krve pohovor s lékařem, který rozhodne o způsobilosti dárce k darování krve. Je-li dárce způsobilý, může být proveden odběr krevních složek. V opačném případě lékař dárci doporučí další postup.

V mezidobí čekání na laboratorní výsledky a odběry je dárcům podáváno malé občerstvení.

Odběry se provádí do systému jednorázových plastových vaků. Tímto způsobem je zaručeno, že celý proces odběru a zpracování krve probíhá tzv. uzavřeným způsobem, kde jediný kontakt ze zevním prostředím je vpich jehly do žíly dárce.

Odběr krve by neměl trvat déle než 10 minut. Během odběru je dárce sledován odběrovou sestrou pro případ nevolnosti.

Po provedeném odběru sestra dárci ošetří místo vpichu a dárce se odebere na občerstvení.

Po odběru je vhodné na transfúzní stanici setrvat alespoň 30 minut (prevence časné nevolnosti po odběru). Na úseku evidence dárce obdrží potvrzení o účasti na odběru (omluvenka) pro zaměstnavatele.

V den odběru je vhodné vynechat náročný fyzický trénink, neprovádět rizikové činnosti (práce ve výškách, potápění, horolezectví, pilot, řidič z povolání, apod.) a dodržovat řádný pitný režim.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů § 15 Nezdanitelná část základu daně

(1) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, která jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky nebo členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 3 000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro dary poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, pokud příjemce daru a účel daru splňují podmínky stanovené tímto zákonem.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 203 Jiné úkony v obecném zájmu

(2) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci

d) k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze; přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

§ 206

(1) Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.

(2) Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost.

(3) Jestliže je podle zvláštního právního předpisu zaměstnanec uvolněn pro překážku v práci z důvodu obecného zájmu, je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byl zaměstnanec činný, popřípadě z jejíhož podnětu byl uvolněn, povinna uhradit zaměstnavateli, u něhož byl zaměstnanec v době uvolnění v pracovním poměru, náhradu mzdy nebo platu, která byla

zaměstnanci poskytnuta, pokud se s touto právnickou nebo fyzickou osobou nedohodl na upuštění od úhrady.

(4) Podle odstavce 3 se hradí náhrada mzdy nebo platu, kterou uvolňující zaměstnavatel poskytl podle tohoto zákona (§ 351 až 362); neuhrazuje se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený tímto zákonem.

Transfuzní oddělení Linka Pevná linka / fax
Pohotovostní služba: 15:30 –7:00 hod. 5453354 225 453
Expedice 5453354 225 453
739 583 506
Denní místnost - jídelna 5448354 225 448
Izoserologie, prenatální vyšetřovna 5452354 225 452
Laboratoř křížových pokusů 5453354 225 453
Evidence dárců 5449354 225 449 / 359 882 449
603 900 928
Odběrový sál 5458354 225 458
Příjem vzorků, služebna 5453354 225 453
Výroba trans přípravků 5451354 225 451
Vyšetřovna dárců - lékař 5450354 225 450
Primář oddělení 5460354 225 460
Lékařský pokoj 5459354 225 459
Vrchní sestra 5460354 225 460
Vrchní laborantka 5457354 225 457


Jmenný seznam

Jméno Email Linka Pevná linka / fax
MUDr. Eva Nováková eva.novakova@kkn.cz 5460 354 225 460
MUDr.Miloslava Janoušková miloslava.janouskova@kkn.cz 5459 354 225 459
Libuše Schützová libuse.schutzova@kkn.cz 5456 354 225 456
Božena Nesvačilová bozena.nesvacilova@kkn.cz 5457 354 225 457
Evidence dárců – kartotéka evidence-to.kv@kkn.cz 5449 354 225 449 / 359 882 449
603 900 928
Expedice expedice-to.kv@kkn.cz 5453 354 225 453
739 583 506